Jdi na obsah Jdi na menu
 


Písomnosti mladšieho dáta

Obrazek

Listina cisára Františka Jozefa z roku 1887

Ferec József császár levele 1887-ből  

Obrazek

Listina adresovaná Žigmundovi Bohusovi doživotnému členovi Uhosrského snemu

Bohus Zsigmondnak a Magyar országgyűlés életfogtiglani tagjának címzett levél

________________________________________________________________

List Lajosa Kossutha z 5.januára 1837, adresovaný Jánosovi Bohusovi, v ktorom ho žiada o pôžičku vo výške 600 forintov.

Kossuth Lajos Bohus Jánosnak címzett levele 1837. január 5, melyben 600 forint kolcsont kér 

Tekintetes Nemzetes és vitézlő

Világosvári Bohus János urnak

több tettes ns. vármegye tábla

bírájának tisztelettel

Arad-ról

Világosvárra

Pest, Januar 5. 1837.

   Tekintetes Ur!

Bizodalommal viseltetni az irant, ki önkéntes, nemes készségü ajanlataival bizodalomra mintegy kényszerit, ugyhiszem igen természetes, reméllem tehát én nekem is megbocsátani méltóztatik, midőn a Tettes úrhoz aki ezernyi üldözésbe vett munkálódásom biztositásara, ha a körülmények ugy kivánták volna 1000 Fot önként áldozatul felajánlani kész vala, varatlanul rám rohant terhek által unszoltatva, egy bizodalom teljes kéréssel folyamodni bátorkodom.

Mi tömérdek ellenségekkel vagyok én küzdeni kénytelen? Nem szükség emlitenem, mert hiszen azt kiki tudhatja, s tán tudja is, de azt talán nem mindenki gondolná, hogy ezen ellenek megtámadásaikat tul a publicus élet határain, magános viszonyaimra is mennyire kiterjesztik. Száz példák közül most csak egyet említek, ami különösen  e levelemre alkalmat adott: Szegény édesanyám nem lévén képes adósságait kifizetni, én azokat /:mintegy 4000 pf.ft. erejéig:/ magamra válaltam, s már 800 pengő Ft hijan mintegy 6 esztendei igyekezetem utan ki is fizettem. Ezen 800 p.ftal kéthelyüvé tartozom, de a hitelezők teki tetbe vévén, hogy én csak moralis fiui kötelességből nem pedig szoros tartozas szerint valaltam el a fizetést mindaddig készek valának várni, mig kifizethetem, Most azonban ellenségeim által felunszoltatva, varatlanul az egyik perbe idézett, a másik pedig az atyám ellen bevégzett s általam minden terhével együtt elvállalt perét Compassus nullis foglalás végett ide Pest megyébe atküldi – ami ha még meg nem érkezett, minden pillanatban meg fog érkezni. – Nem szükséges hosszasan fejtegetnem, miképpen publicus allasom erejét legfőkép neveli, hogy nyilván vallott elveimmel maganos tetteim ütközésbe ne jöjjenek, ide tartozik, hogy ki annyiszor védtem s védem a nemzeti hitelnek azon fö alapjat, melly a hitelező követelésének hamari és biztos valósulasaban áll, nagy compromissio nélkül sem a foglalast oppositiokkal nem halsztgathatom, sem tartozasom lerovását perbeli haszontalan kifogásokkal nem huzhatom. Ugy hogy valoban magános körömben most nagyobb csapás alig érhetne mint ha ezen adósságokat biroi közbejövetel nélkül ki nem fizethetném. – Azonban még a diéta idejéből künlévö tartozásaimat be nem szedhetvén, házamnak /bar mi szegényül de mégis egészen ujbol készen lett elrendezése pedig összekuporgatott csekély pénzecskémet egészen elemésztvén, 200 p.forintnal, több nincs, amit a fenyegetö csapás elharitasara fordithassak , - 600 p.frtom hibázik. E részben /quia pericullum in mora/ magamon hirtelen segiteni nem tudvan, a Tettes urhoz batorkodom folyamodni, azon alazatos kéréssel, hogy ha alkalmatlansága nélkül , egeshetnék nekm 600 p,ftot törvény kamatra egy esztendőre kölcsönadni méltóztassék. – Az adott szót szentnek szokván tartani, nyiltan megvallom, hogy egy év leforgása elött visszafizetni nem igen hiszem, de 1838-ki január 1-ső napjan bizonyosan a leghálasabb köszönettel visszafizetem. – A Tettes urnak, ki a jó ügy oltalmára 1000 p.ftot ajándékozni akart, 600-at kölcsönözni talán csekélység, énnekem pedig a legnagyobb jotétemény, s annyi értékem mindenesetre van, melly ezen kölcsönt a legrosszabb esetre is biztositja.

Esedezem alazatosan, méltóztassék engem bölcs valaszával mihamarébb megörvendeztetni, mellyet a dolog sürgös volta tekintetéböl még kérésem nem remélt megtagadasa esetére is kikérek, aki egyébiránt megkülönböztetett tisztelettel vagyok

A Tettes urnak

alázatos szolgája

Kossuth Lajos s.k.                             

___________

___________

 Copyright © Š. Bohuš